Sayfalar

Pazartesi, Ağustos 27, 2007

Dua, dua, eller karıncalanmış...


Dua, dua, eller karıncalanmış;
Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış.
Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış...
Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu;
İplik ki, incecik, örer boşluğu


“Rabbena zalemna enfusena Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin.”
“Ey Rabbimiz! Biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, elbette büyük ziyana uğrayanlardan olacağız.”(Araf-23)

“Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab”
Rabbim beni namazı dosdoğru, mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz! Dualarımızı kabul et. Rabbimiz, Kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla.-İbrahim–40–41

"Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli”
Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni(Taha:25-28)


Rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli”
Ey Rabbim, ben nefsime zulmettim. Beni bağışla.”(Kasas-16)"Rabbi hebli min ledünke zurriyetten tayyibeten.İnneke semiüddua”
Rabbim bana kendi katından tertemiz ve mübarek bir zürriyet ihsan et. Şüphe yok ki, sen duaları işitensin.(Âl-i İmran-38)

"Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdemena vensurna alel kavmil kâfirin."
Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirlerden meydana gelen topluluğa karşı bize yardım et.(Bakara-250)

"Rabbena la tuziğ kulubena bade iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh.İnneke entel vehhab.”
Rabbimiz hidayete erdikten sonra kalplerimizi batıla meylettirme. Şüphesiz sen ziyadesiyle bağışlayansın.”(Âl-i İmran–8,9)

"Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru,"
Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir ni'met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş'e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.
"Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl."
Ey kudret ve Hâkimiyet ve Mâlikiyeti bütün zâhirî seyyid ve meliklerin hadsiz derecede fevkinde bulunan, şeref-i intisâbı hiçbir seyyidin intisâbına benzemeyen ve Ona mensup olana kudretiyle herşeyi musahhar eden Hâkim-i Ezelî,
Ey lisân-ı hal ve kal ile edilen bütün dualara nihayetsiz rahmet ve kudretiyle ve nihayetsiz hikmetinin muktezâsınca icâbet eden Mücîb-i Rahîm,
Ey bütün hayır ve hasenât Onun elinde bulunan ve Onun tevfikiyle vücuda gelen, her hayrâtı yazan, her hasenâtı kaydeden, her a''mâl-i sâlihayı muhâfaza eden ve her hizmetin ücretini ve her hasenâtın mükâfâtını veren Hafîz-i Alîm,

Ey kemâlât-ı kibriyâsı mümkün ve mutasavver bütün mertebelerin üzerinde bulunan ve mahlûkatı mektûbat-ı Samedâniye ve memurîn-i İlâhiye mertebelerine çıkaran ve îman ve itaatle Ona intisab edenleri a''lâ-yı illiyîne yükseltip fazl ve keremiyle ulvî derecelere mazhar eden Fâtır-ı Hakîm,


Ey maddî ve mânevî nimetlere, rızıklara, ömürlere, hayır ve hasenelere bereket ihsân eden, nihayetsiz rahmet ve gınâ ve cûd ve sehâsıyla ziyadelikler veren Muhsin-i Kerîm,

Ey âsî kullarının hatalarını mağfiret etmek şanından olan Gafûr-u Rahîm,

Ey havl ve kuvvetiyle bütün belaları def eden Mevlâ-yı Azîm,

Ey büyük küçük bütün mevcudatın gizli ve açık bütün seslerini birden işiten ve hiçbir sadâ Ondan gizli kalmayan Semî-i Alîm,

Ey bütün mahlukatın sual ve dua lisanıyla ettikleri fakr ve ihtiyâcâtına dâimî cevap veren ve yerine getiren Kerîm-i Pürnevâl,

Ey en gizli mahlukatının en gizli arzularını ve en hafî niyazlarını bilen, işiten ve icâbet eden Alîm-i Zülcemal,

Sen aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdad etsin. El-aman, el-aman! Bizi azap ateşinden ve Cehennemden halâs et.

Berat Kandilinizin Mübarek olmasını diler dualarınızı bekleriz

Salı, Ağustos 21, 2007

Fl_OpenCV 0.3 çıktı !Fl_OpenCv : OpenCv görüntülerini FLTK penceresinde gösteren bir bileşen, eksiklikleri olmasına rağmen kullanılabilir durumda. Artık 8 bit gri görüntüleri de gösterebiliyorsunuz. Kullanımı için örnek programa bakabilirsiniz

Örnek program OpenCv nin Threshold fonksiyonunu kullanıyoruz
void cvThreshold( const CvArr* src, CvArr* dst, double threshold,
double max_value, int threshold_type );
Bu fonksiyonun bütün parametreleri ile oynayıp sonuçta ortaya çıkan yeni görüntüyü kaydede biliyorsunuz. Threshold tipi ve diğer ayrıntılar için OpenCv dökümantasyonuna bakınız
indirmek için buyrun : Threshold

Cumartesi, Ağustos 11, 2007

Ben Gittim, Yıkıldı Mı Bu Blog ! ?

Ben Gittim, Yıkıldı Mı Bu Şehir?

son göç bu gidiyorum
mektuplarınız karşılıksız kalacak artık...
bu şehre sığmıyor düşlerim
alışınca suskunluğa
buluyor beni de yüreği kavruk şair duruluğu
kendime yaklaştıkça tek kalıyorum
tüm ziyaretçilerim kapıdan dönecek artık...


uzun, ince bir yol var
bende başlayıp bende biten
gencecik bir bahar özlemiyle
kuşlara özeniyorum...
bu ayrılışlar bekleme yorgunluğumdur benim
şimdi mavi bir ikindide unutmuşken
bu yaşanmışlığı
bilmesem ne olur öykülerin bitişini
kuşlara özeniyorum
tüneğimi terkediyorum...

akşam olur gibi çekiliyorum
anısı sıcak sokaklardan...
tükettim ilkyazdan aşırdığım sevinçleri de
yürüdükçe eskiyen bir ömrüm
bakıldıkça kırışan bir yüzüm var
yıpranmışlığımı örten ne kaldı ki burada?..

evinden ayrılan bir gelinin hüznü gibi
yine de dönüp arkanı gitmek
ve sebepsiz suçluluk duygusu yok mu?
bu biletin elimde titremesi
son bakışın ezikliği...
oysa geldiğim gün gibi bu şehir
hala hiçbir albümde hatıra fotoğrafım yok
su gibi gidiyordum
su gibi dönmeyecektim...

Pazartesi, Ağustos 06, 2007

Yüz Bulma - Yüz Tanıma


Bir hafta sonu - daha doğrusu pazar -projesiyle yine karşınızdayız :)
Yüz Tanıma bir hafta sonuna sığamayacağı için Opencv nin imkanlarıyla Yüz Bulma pogramı yapacağız. Resim içerisindeki Yüz tanıma yada bir Nesne tanıma için ilk adım o nesnenin yerini tespit etmektir. işin teknik detayı için buyrunuz size bir döküman OpenCV's Rapid Object Detection

İşin pratik kısmına bahsetmek gerekirse Daha önceden hazırlanmış bir xml dosyasında tutulan nesne dedektörleri kullanılarak nesnelerin konumları resim üzerinde tespit ediliyor. Yazdığımız program işte bu OpenCv ile birlikte verilen bu nesne dedektörlerini kullanıyor. Pek tabii ki GUI olarak FLTK ve IDE olarak C::B kullanıldı

Üstteki resimde gözleri Lena'ya aşina olanları üzmüş olabilir. Fakat idare edin artık bu da Lazkopatlar :)

Neyse gevezeliği bırakıp programın linkini verelim FaceFind

Peki yüz tanıma işini nasıl yapacağız diyorsanız buyrun bu konuda güzel bir site hazırlanmış.
Face Recognation Homepage

 • PCA Principal Component Analysis
 • ICA Independent Component Analysis
 • LDA Linear Discriminant Analysis
 • EP eigenspace-based adaptive approach
 • EBGM Elastic Bunch Graph Matching
 • Kernel Methods|
 • Trace Transform
 • AAM Active Appearance Model
 • 3-D Morphable Model
 • 3-D Face Recognition
 • Bayesian Framework
 • SVM Support Vector Machine
 • HMM Hidden Markov Models
 • Boosting & Ensemble
gibi yüz tanıma algoritmaları hakkında pek çok dökümana ulaşabilirsiniz