Sayfalar

Çarşamba, Nisan 26, 2006

Babey


BABEY / I


m. ağabeye ağıt

kah ölüm benim olur
kah ben ölümün
ölüm haberleri duyunca

bana kalsa söylemek
çocukları küçük babalar ölmesin
kan ağlar baba diye ağlarsa çocuklar
bizler şu yaşta babaya hasret
ya ne eder o yaşta çocuk-
lar derim bana kalsa

ama babem
gözlerinde nehirler saklı babem
babey sesine alışkın kulakların
unutsun unutulacak şeyleri
ve duysun buyruğunu yaratanın
(elem yecidke yetiymen feava)*

bak artık coşkun değil gözyaşlarım
diniyor gönlümdeki denizin dalgaları
boyun bükme öyle mahzun
yetimsen barındıracak biri var
üzgünsen sevindirecek biri

ağlama babey boğulacağım
asi diye dergahtan kovulacağım
babey babey babey

isyan yakişmaz bana

Sabah KARA

* Peygamber efendimizi teselli eden Duha suresinden
"O, seni yetim bulup barındırmadı mı?"

Doğum Günü

İnsanların yüzlerini göremiyorum
Boğazım düğüm düğüm çözemiyorum
İstesen de yanına gelemiyorum
Tutsam şu karanlığı
Tutsam da yırtsam
Ah elim tutuşmasa, elini tutsam
Susmasan konuşsan sesini duysam
Tutsam güzel yüzünü bağrıma bassam.

Doğum günüm bugünüm
Doğum günüm gülüm
Doğum günüm diyorsun;
Doğum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuş yaptım
Konacak pencerene
Karakollar beni alır sorgular gecelerce
Hiç bekleme belki gelmem gelemem senelerce.


Ahmet Kaya

Pazartesi, Nisan 24, 2006

BMM Nasıl açıldı ? - yorumsuz -

Bilûmum Vllâyata, Müstakil Livalara, Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyelerine,
Belediye Riyasetlerine
1- Bimennihilkerim Nisanın 23 üncü cuma günü, Cuma namazını müteakıp Ankarada Büyük Millet Meclisi küşad edilecektir.
2- Vatanın istiklâli, makamı refii hilâfet ve saltanatın istihlâsı gibi en mühim ve hayatî vezaifi ifa edecek olan bu Büyük Millet Meclisinin yevmi küşadını Cumaya tesadüf ettirmekle yevmi mezkûrun mebrukiyetinden istifade ve bilûmum meb'usini kiram hazaratı ile Hacıbayramı Veli camii şerifinde cuma namazı eda olunarak envan Kur'an ve salâttan da istifaza olunacaktır. Badessalât lihyei saadet ve sancakı şerîfi hamilen dairei mahsusaya gidilecektir. Dairei mahsusaya dahil olmazdan evvel bir dua kıraatile kurbanlar zepholunacaktır. İşbu merasimde camii şeriften bed'ile dairei mahsusaya kadar Kolordu Kumandanlığınca kıtaatı askerîye ile tertibatı mahsusa alınacaktır.
3- Yevmi mezkûrun teyidi kutsiyeti için bugünden itibaren merkezi vilâyette vali Beyefendi
hazretlerinin tertibile hatim ve buharîi şerif tilâvetine bed'olunacak ve hatmi şerifin son aksamı tebarrüken Cuma günü namazdan sonra dairei mahsusa önünde ikmal edilecektir.
4- Mukaddes ve mecruh vatanımızın her köşesinde aynı suretle bugünden itibaren buharî ve hatemati şerife kıraatine şuru edilerek Cuma günü ezandan evvel minarelerde salâvatı şerife okunacak ve esnayı hutpede hilâfetmaabımız padişahımız efendimiz hazretlerinin nam namii humayunu zikredilirken zatı şevketsimatı padişahîlerinin ve memaliki şahanelerile bilîmum tebaai mülûkânelerinin bir an evvel naili halâs ve saadet olmaları duası ilâveten tezkâr olunacak ve Cuma namazının edasından sonra da ikmali hatmedilerek makamı muallâyi hilâfet ve saltanatın ve bilcümle aksamı vatanın halâsı maksadile vukubulan mesai millîyenin ehemmiyet ve kutsîyeti ve her ferdi milletin kendi vekillerinden mürekkep olan bu Büyük Millet Meclisinin tevdi eyliyeceği vazaifi vatanîyeyi ifaya mecburiyeti hakkında mev'izeler irat olunacaktır. Badehu halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin halâsı, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu merasimi dinîye ve vatanîyenin ifasından ve camilerden çıkıldıktan sonra bilâdı Osmanîyenin her tarafında, makamı hükûmete gelinerek Meclisin küşadından dolayı resmen tebrikât icra edilecektir. Her tarafta Cuma namazından evvel münasip surette mevlidi şerif okunacaktır,
5- İşbu tebliğin hemen neşrü tamimi için her vasıtaya müracaat olunacak ve serian en ucra köylere, en küçük kıtaatı askeriyeye, memleketin bilûmum teşkilât ve müessesatına iblağı temin edilecektir. Ayrıca, büyük levhalar halinde her tarafa talik ve mümkün olan mahallerde
tab ve teksir ve meccanen tevzi edilecektir.
6- Cenabı haktan muvafaakıyeti kâmile tazarru olunur.
Heyeti Temsilîye namına Mustafa Kemal


Bütün illere, Bağımsız Sancaklara, Hakları Savunma Merkez Kurullarına, Belediye Başkanlıklarına
1- Yüce Allahın yardımıyla Nisanın 23 üncü Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankarada Büyük Millet Meclisi açılacaktır.
2- Vatanın bağımsızlığı, yüce halifelik ve padişahlığın kurtarılması gibi en önemli ve ölüm kalımla ilgili görevleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisinin açılış gününü Cumaya rastlatmakla o günün kutsallığından yararlanacak ve bütün sayın meb'us hazretleri ile kutsal Hacıbayram Veli camiinde Cuma namazı kılınarak Kuranın ve namazın nurlarından ışık alınacaktır. Namazdan sonra Peygamberimizin sakal-ı şerif ve kutsal sancak alınarak özel toplantı yerine gidilecektir. Özel yere (Meclise) girmeden bir dua okunacak kurbanlar kesilecektir. Bu törende kutsal camiden meclise kadar Kolordu Komutanlığınca askerî birliklerle özel düzen alınacaktır.
3- O günün kutsallığını pekiştirmek için bugündün itibaren il merkezinde vali Beyefendi hazretlerinin düzenliyeceği gibi hatim indirmeye kutsal buharî okunmayla başlanacak ve kutsal hatmin son bölümleri uğurlu olsun diye Cuma günü namazdan sonra meclis önünde okunup bitirilecektir.
4- Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde yukarıda belirtildiği gibi bugünden başlamak üzere buharî okumaya ve hatim indirmeye başlanarak Cuma günü ezandan önce minarelerde salâvat verilecek ve hutbe okunurken halifemiz ve padişahımız efendimiz hazretlerinin kutsal yüce adı anılırken ulu padişahımızın kendisi ve ülkelerile bütün uyruklarının bir an önce kurtulması ve mutluluğa kavuşmaları için ayrıca dua edilecek ve Cuma namazı kılındıktan sonra da hatim indirilmesi tamamlanarak yüce halifeliğin ve padişahlığın ve bütün ülke bölümlerinin kurtulması amacıyla yapılan ulusal çalışmaların önemi ve kutsallığı ve her yurtdaşın kendi vekillerinden oluşan bu Büyük Millet Meclisinin vereceği yurt görevlerini yapmaya zorunlu bulunduğu hakkında va'azlar okunacaktır. Daha sonra halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, esenliği ve bağımsızlığı için dua edilecektir. Bu dinsel ve yurtsal tören yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra Osmanlı ülkelerinin her yerinde, hükûmet konağına gelinerek Meclisin açılışından dolayı resmî kutlamalarda bulunulacaktır. Her tarafta Cuma namazından önce uygun şekilde kutsal mevlid okunacaktır.
5- Bu bildirinin hemen yayımlanıp dağıtılması için her araca başvurulacak ve hızla en uzak köylere, en küçük askerî birliklere, memleketin bütün örgüt ve kurumlarına bildirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve yapılabilen yerlerde bastırılıp çoğaltılarak para karşılığı olmadan dağıtılacaktır.
6- Tam başarı için büyük Allaha yakarılacaktır.

Temsilci Kurul adına Mustafa Kemal

http://www.nutuk.org/ sayfa 424 -425


Cuma, Nisan 21, 2006

Yasaklanmadan yetişin İstiklal Marşı

Bu da nerden çıktı diyebililirsiniz. İstiklal marşı öncelikle Cumhuriyetin ne umup ne bulunduğunu göstermesi bakımından çok büyük önem taşıyor. Yani kuruluşdaki duruma şahitlik ediyor. Bu da bazılarını rahatsız ediyor. Bir yola çıkıyorsunuz çıktığınız yolun başlangıcıyla sonu farklılaşıyor. Tek dişi kalmış canavara karşı savaşa çıkmışsınız bir bakmışsınız ki canavarın kucağındasınız. - bakınız hayvan çiftliği -
İkinci olarak İnsanlarımızın ne hale geldiğinin göstergesidir.
Mehmet Akif , hükümetçe konan 500 TL. para ödülünü kabul etmeyerek, yarışmaya katılmayı reddeder. Bunun üzerine Hamdullah Suphi'nin bu şartın kaldırılabileceği mesajını iletmesiyle Mehmet Akif kabul eder.

"O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Binbir fecayi karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde halas dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o Marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır...
O şiir bir daha yazılamaz, o'nu ben de yazamam. O'nu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değil, milletin malıdır. Benim, millete en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın."
diyerek Bütün şiirlerini topladığı Safahatına bile koymaz.

El hasıl : Türkiye çok değişti hem baştakiler hem vatandaşlar. Neme lazım yarın öbürgün İstiklal marşını yasaklamaya kalkarlar yada sansürlerler*, ben şimdiden sansürsüz olarak yazıyorum Allah sonumuzu hayretsin


İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettigi günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,**
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

* "Vay milleti Hakka tapan tapmayan diye ayırıyor" deyip
" Hakka tapmıyan vatandaşlarımıza baskı unsuru olmaması için kamusal alanda yasaklanmasına ...."
hadi canı olurmu öyle şey demeyin, bakınız ikinci madde

** Nedendir bilmem aklıma İsmet Özelin Amentüsünden aşağıdaki satırlar geldi

Ezan sesi duyulmuyor
Haç dikilmiş minbere
Kâfir Yunan bayrak asmış
Camilere, her yere
Öyle ise gel kardeşim
Hep verelim elele
Patlatalım bombaları
Çanlar sussun her yerde
Çanlar sustu ve fakat
binlerce yılın yabancısı bir ses
değdi minarelere:Tanrı uludur Tanrı uludur

Salı, Nisan 11, 2006

Harf Tanıma Bir YSA uygulaması
Bu Program Yapay sinir ağı - ANN- kullanan harf tanıma sistemidir. YSA için FANN kütüphanesi kullanılmıştır. Kullanıcı arabirimi FLTK kütüphanesi kullanılarak yazılmıştır. Program C++ olarak Code Blocks IDE sinde mingw32 ile derlenmiştir. kısacası platform bağlı hiç bir şey kullanılmadığından başka ortamlardada derlenebilir. - yani öyle umuyorum :) -

Harf 5x8 ebatlarında 40 noktadan oluşan bir matrisle tanımlanıyor. YSA'nın giriş katmanı 40 oluyor 1 ve 0 olarak çıkış katmanı ise kayıtlı olan karekter sayısına eşit şu an programda kayıtlı olan harf sayısı 20 çıkış katmanı da 20 düğüme sahip.

Programı Yapay Zeka - Yapay Sinir Ağları konusunda örnek program olsun diye yazdım.
yazdıkdan sonra ilk önce epey bir şaşırdım çünkü program çok uçuk sonuçlar veriyordu.
araştırken farkettim ki daha önce verdiğim FANN library dosyasında bir çeşit bozukluk var.
Yeniden derleyip kullanınca problem kalmadı. daha önceden indiren arkaşlar varsa yeni linkten indirsinler.

Programda FLTK kütüphaneside kullanıldığından bu konuda da örnek program sayılır.
ilgilenen arkadaşlar aşağıdaki linkten indire bilirler

FANN library

Harf tanıma : Program, Kaynak kodu, CodeBlocks Projesi

Not : Artık Örneğin Linux'da da deneyebilirsiniz. Ben Ubuntud 5.1 de derledim ve denedim çalışıyor. Diğer Linux sürümlerinde de deneyip bildirebilirseniz sevinirim
Harf Tanıma Linux
Harf Tanı English

Perşembe, Nisan 06, 2006

Code Blocks ile IrrlichtÖncelikle Irrlicht Ney miş onu öğrenelim
The Irrlicht Engine is a high performance open source and cross platform 3D engine for creating realtime 3D applications. Its main targets are to be easy to use, extremely fast, extensible and crash safe.

The engine is a quite flexible graphics engine, and it is possible to write lots of different applications with it. Some are: complex 3D simulation applications, first and third person shooter games with indoor and/or outdoor scenes, real time strategy games, 2D games
Features
* High performance realtime 3D rendering using Direct3D and OpenGL [more]
* Platform independent. Runs on Windows95, 98, NT, 2000, XP, Linux and MacOS.[more]
* Huge built-in and extensible material library with vertex and pixel shader support [more].
* Seamless indoor and outdoor mixing through highly customizeable scene mangagment. [more]
* Character animation system with skeletal and morph target animation. [more]
* Particle effects, billboards, light maps, environment mapping, stencil buffer shadows, and lots of other special effects. [more]
* .NET language binding which makes the engine available to all .NET languages like C#, VisualBasic, and Delphi.NET.
* Two platform and driver independent fast software renderers included. They have different properties (speed vs. quality) and feature everything needed: perspective correct texture mapping, bilinear filtering, sub pixel correctness, z-buffer, gouraud shading, alpha-blending and transparency, fast 2D drawing and more.
* Powerful, customizeable and easy to use 2D GUI System with Buttons, Lists, Edit boxes, ..
* 2D drawing functions like alpha blending, color key based blitting, font drawing and mixing 3D with 2D graphics.
* Clean, easy to understand and well documentated API with lots of examples and tutorials.
* Written in pure C++ and totally object orientated.
* Direct import of common mesh file formats: Maya (.obj), 3DStudio (.3ds), COLLADA (.dae), DeleD (.dmf), Milkshape (.ms3d), Quake 3 levels (.bsp), Quake2 models (.md2), Microsoft DirectX (.X)... [more]
* Direct import of Textures: Windows Bitmap (.bmp), Portable Network Graphics (.png), Adobe Photoshop (.psd), JPEG File Interchange Format (.jpg), Truevision Targa (.tga), ZSoft Painbrush (.pcx)... [more]
* Fast and easy collision detection and response.
* Optimized fast 3D math and container template libraries.
* Directly reading from (compressed) archives. (.zip)
* Integrated fast XML parser.
* Unicode support for easy localisation.
* Works with Microsofts VisualStudio6.0™, VisualStudio.NET 7.0-8.0™, Metrowerks Codewarrior, and Bloodshed Dev-C++ with g++3.2-4.0.
* The engine is open source and totally free. You can debug it, fix bugs and even change things you do not like. And you do not have to publish your changes: The engine is licensed under the zlib licence, not the GPL or the LGPL.

öncelikle http://irrlicht.sourceforge.net/ adresine gidip Irrlicht SDK 0.14.0 indirin ve C:\Irrlicht dizini açın ve oraya aktarın. -Başka bir dizinede kurabilirsiniz fakat Template kullandıktan sonra ayarlarını yapmanız lazım -
Sonra ya yeni bir Irrlicht projesi açıp kullanmaya başlaya bilirsiniz -Dikkat derleyici ayarı gerekebilir yeni proje kısmında Project options da GCC olsun -

1) Irrlicht ile birlikte gelen örnekleri -examples- kullanmak için
Project->Import->Dev C++ kullanarak örenkler için yapılmış projeleri açıp C::B projesi olarak kaydedin
2) Halen geliştirimekte olan bir de sihirbaz projesi var IrrWizard üstteki resim IrrWizard sitesinden alınmıştır...